معرفی

مشخصات فردی

فریبا تربتی مقدم

نام - نام خانوادگی : فریبا   تربتی مقدم

پست الکترونیکی : f_torbati@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ادبیات زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : u.c.l.a

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ادبیات زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : claemant

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1369-07-01

فریبا تربتی مقدم
فریبا تربتی مقدم

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    مربی
^